A magánélet védelme fontos számunkra

Különösen odafigyelünk adatainak a lehető legszigorúbb módon történő kezelésére. Ehhez gondos és tudatos intézkedéseket és munkamódszereket vezettünk be. Az alábbiakban elmagyarázzuk hogyan.

 

TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről szóló 2016/679 Európai Rendelet (GDPR) 13. cikke

Tisztelt Címzettek!
E Tájékoztatóval (“Tájékoztató”) kijelentjük, hogy az Önök által a KRISTILLA Kft ("KRISTILLA” vagy “Kristilla”) részére megadott vagy a szerződés elkészítése, megkötése, végrehajtása és/vagy az ügyintézés során más módon a Társaság birtokába jutott személyes adataik adatkezelés tárgyát képezhetik. Ellenkező utalás hiányában a Rendelet 4. cikke szerinti fogalommeghatározásokat e Tájékoztatóban ugyanabban az értelemben használjuk, mint amit a Rendelet is meghatároz.

A személyes adatok kezelése a lent megadott célok érdekében manuálisan vagy informatikai eszközökkel történik, amelyek minden esetben képesek garantálni az adatok biztonságát és bizalmas jellegét, továbbá megakadályozzák, hogy illetéktelenek hozzáférjenek a személyes adatokhoz:
1. A szerződés elkészítése, megkötése, végrehajtása és/vagy az ügyintézés érdekében alkalmazott eszközök által elérendő célok;
2. A fenti jogviszony kapcsolati-menedzsmentjéhez vagy egyéb operatív/ügyviteli igényekhez kapcsolódó célok (pl. könyvelési, adóügyi, hitelkezelési stb.);
3. A nemzeti és közösségi jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítése vagy a törvény által erre felhatalmazott hatóságok által meghatározott célok;
A fenti célból végzett adatkezelés megfelel a Rendeletben foglaltaknak, ezért nem szükséges hozzá az Önök előzetes hozzájárulása.
Az összegyűjtött adatokat legfeljebb a fent megadott célok elérése érdekében szükséges ideig fogjuk tárolni a vonatkozó jogszabályokban előírt kötelezettségek betartása mellett és különösen a szerződés végrehajtása céljából.

Minden olyan személyes adatot kezelni fogunk, amelyet Önök a szerződés teljesítése kapcsán megadtak, vagy meg fognak adni nekünk, és amely adatokat a Társaság e vonatkozásban megismer. A Társaság ezért megismert és megismerhet személyes adatokat, esetenként érzékeny adatokat is. Ezzel kapcsolatban megerősítjük, hogy a személyes adatokat bizalmasan és a törvényi előírásoknak megfelelően fogjuk kezelni.
1. Olyan szakemberek, cégek, szakmai egyesületek és irodák adatai, amelyek tanácsadással vagy szakmai segítségnyújtással foglalkoznak és ilyen szolgáltatásokat nyújtanak a Társaság számára, különös tekintettel - de nem kizárólagos jelleggel - technológiai, számviteli, ügyvezetési, jogi, adózási és pénzügyi témájú kérdésekben;
2. Bankok és biztosítótársaságok;
3. Olyan személyek vagy szervezetek, amelyek személyes adatokhoz való hozzáférési jogát törvényi rendelkezések, másodlagos jogi szabályozások vagy a törvény által erre felhatalmazott hatóságok által meghatározott rendelkezések biztosítják;

Amennyiben a fent meghatározott célok elérése érdekében szükséges, az Önök személyes adatait a Társaság adatkezeléssel foglalkozó alkalmazottjai adatfeldolgozói minőségükben megismerhetik, ez vonatkozik a Társaság külföldi székhelyeire is.

A felsorolt kategóriákba tartozó személyek és szervezetek, mint a Társaságunknál végzett eredeti adatkezeléstől elkülönülő adatfeldolgozók teljesen önállóan használhatják a személyes adatokat.
Különösen vonatkozik ez olyan szakemberekre, cégekre, szakmai egyesületekre és irodákra , amelyek tanácsadással vagy szakmai segítségnyújtással foglalkoznak és ilyen szolgáltatásokat nyújtanak a Társaság számára, különös tekintettel - de nem kizárólagos jelleggel - technológiai, számviteli, ügyvezetési, jogi, adózási és pénzügyi témájú kérdésekben - őket az Adatkezelő erre szolgáló külön okirattal a személyes adatok Külső Adatfeldolgozójává nevezi ki, megadva az adatkezelés módját és azokat a biztonsági intézkedéseket, amelyeket a Társaság, mint adatkezelő által rendelkezésükre bocsátott személyes adatok kezelése és tárolása során alkalmazniuk kell.

Azon személyek és szervezetek névsorát, akiknek megadtuk vagy megadhatjuk az Önök személyes adatait, a privacy@mjusworld.com e-mail címre küldött kérés alapján rendelkezésükre bocsátjuk.

Az Önök részéről kötelező a törvényi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges személyes adatokat megadni, az adatszolgáltatás esetleges megtagadásának vagy valamely szükséges adat téves megadásának következménye, hogy: a) lehetetlenné teszi az adatkezelő számára, hogy biztosítsa az adatkezelés megfelelőségét ahhoz az írott vagy szóbeli megállapodáshoz, amellyel kapcsolatban az adatok szükségesek; b) az adatkezelés eredménye nem fog megfelelni az adóügyi vagy a közigazgatási szabályozásban előírt vagy a konkrét munka kapcsán felmerülő kötelezettségeknek. Szükség lehet a törvényben vagy más jogszabályban nem közvetlenül előírt további személyes adatok megadására is, amennyiben ezek az adatok a szerződés elkészítéséhez, végrehajtásához vagy fenntartásához kapcsolódnak; ebben az esetben az adatszolgáltatás esetleges megtagadása megakadályozhatja a meglevő szerződés pontos teljesítését.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Adatkezelő privacy@mjusworld.com e-mail címére küldött írásos kérvény révén élhetnek a Rendelet 15., 16., 17., 18., 20. és 21. cikkei szerinti jogaikkal, amelyek biztosítják az érintett számára, hogy (i) az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, valóban birtokában van-e a személyes adatainak és ha igen, jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon a személyes adatokhoz és a 15. cikk 1. bekezdése szerinti információkhoz, többek között jogában áll megismerni az adatok eredetét, valamint az adatkezelés logikáját és céljait, azokat a szervezettípusokat, amelyekkel az adatok közölhetők, az adatkezelő és az adatfeldolgozók azonosító adatait, azokat a szervezeteket, vagy szervezettípusokat, amelyekkel a személyes adatok közölhetők, vagy amelyek az adott Állam területén kijelölt képviselőként, adatfeldolgozóként vagy megbízottként megismerhetik a személyes adatokat; (ii) töröljék („Elfeledtetéshez való jog”), vagy anonimizálják a személyes adatait, vagy zárolják a jogellenesen kezelt adatokat; (iii) frissítsék, helyesbítsék, vagy ha érdekében áll, kiegészítsék az adatait; (iv) korlátozzák az adatkezelést, amennyiben teljesülnek a 18. cikk 1. bekezdése szerinti feltételek (v), jogos indokok alapján tiltakozhasson az adatkezelés egésze vagy egy része ellen. Amennyiben a személyes adatokat direkt marketing céljából kezelik, az érintettnek jogában áll bármikor tiltakozni az őt érintő személyes adatok ilyen céllal történő kezelése ellen, beleértve a profilalkotást is a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódó mértékben.

Az érintett jogosult arra, hogy biztosítsák számára (vi) az adatok hordozhatóságát, vagy lehetővé kell tenni azt is, hogy az általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott, rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa, anélkül, hogy ezt akadályozná az első adatkezelő, akinek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, amennyiben teljesülnek a 20. cikk 1. bekezdése szerinti feltételek; az érintett jogosult arra, hogy az adatokat az adatkezelők egymás között közvetlenül továbbítsák, ha ez technikailag megvalósítható.

Az Adatkezelő vállalja, hogy tájékoztatja az adatkezelés minden olyan címzettjét, akinek továbbította a személyes adatokat a 16. cikk, a 17. cikk 1. bekezdése és a 18. cikk szerinti valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés- korlátozásról, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

Ezenkívül az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja; a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét, nem sérülhetnek az adatszolgáltatás megtagadása kapcsán fent hivatkozott jogkövetkezmények és érintett panaszt nyújthat be a Felügyeleti Hatósághoz.

A Társaság vállalja, hogy egy hónapon belül válaszol az érintett kérésére, kivéve különösen bonyolult esetben, ekkor a válaszadás határideje legfeljebb három hónap lehet. A Társaság a kérelem benyújtásától számított egy hónapon belül minden esetben magyarázattal szolgál az érintett részére a várakozás okáról.

A Társaság a kérelemre adott választ írásban vagy elektronikusan fogja kiküldeni. Abban az esetben, ha az érintett helyesbítést, törlést, vagy az adatkezelés korlátozását kéri, a Társaság vállalja, hogy tájékoztatja az adatkezelés minden címzettjét az érintett által benyújtott kérvény eredményéről, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

A Társaság közli, hogy jogában áll díjat felszámítani, ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő, ennek kapcsán a Társaság egy nyilvántartást vezet a kérelmek nyomon követésére.

Az adatkezelő a Kristilla Kft. Kft, székhelye: 9900 Körmend, Rákóczi út 154.

KRISTILLA KFT Kft. 9900 Körmend, Rákóczi út 154.