Vaše soukromí je pro nás stěžejní

Jsme obzvláště opatrní, abychom všechna vaše data spravovali tím nejpečlivějším možným způsobem. Proto jsme zavedli pečlivá a vědomá opatření a způsoby práce. Podrobnosti naleznete níže.

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Článek 13 NAŘÍZENÍ (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Vážená paní / vážený pane,
Tento prospekt (dále jen "Prospekt") vás informuje, že údaje, které jste poskytli společnosti KRISTILLA Kft. (dále jen "KRISTILLA" nebo "Společnost") nebo údaje požadované Společností v souvislosti s uzavíráním, správou, plněním a/nebo ukončením smluv, mohou být předmětem zpracování údajů. V případě, že nejsou označeny samostatně, budou pojmy definované v článku 4 Nařízení použity v tomto Prospektu stejným způsobem, jak je definováno v Nařízení.

Zpracování osobních údajů je prováděno pomocí manuálních a IT nástrojů, které jsou v každém případě vhodné pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti údajů a pro zamezení přístupu k osobním údajům neoprávněným osobám. Osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

1. Pro uzavírání, správu, plnění a/nebo zrušení smluv;
2. Pro účely řízení výše uvedeného právního vztahu, tedy na základě provozních / manažerských potřeb (jako je účetnictví a daně, správa úvěrů atd.);
3. Pro účely související s plněním povinností vyplývajících z národní a evropské legislativy nebo uložené úřady a uznané zákonem.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány pro výše uvedené účely v souladu s Nařízením a není vyžadován váš předchozí souhlas.
Údaje shromážděné pro účely popsané výše budou uchovávány pouze po dobu nezbytnou ke splnění výše uvedených účelů a plnění smlouvy v souladu s platnými zákony a předpisy.

Veškeré osobní údaje, které nám byly nebo budou poskytnuty v souvislosti s plněním smlouvy, nebo údaje, které se během tohoto vztahu dozvíme, budou předmětem zpracování údajů. Zároveň Společnost může nakládat s vašimi osobními, případně i citlivými údaji.
Tímto potvrzujeme, že zpracování těchto osobních údajů je prováděno důvěrně a plně v souladu s příslušnými právními předpisy.

1. Osoby, společnosti, organizace a profesní skupiny, které společnosti poskytují podpůrné a poradenské služby nebo poskytují jiné služby, mimo jiné včetně oblastí technologie, účetnictví, správy, práva, daní nebo financí;
2. Banky a pojišťovny;
3. Osoby oprávněné k přístupu k osobním údajům jsou uznány zákonnými ustanoveními nebo podzákonnými předpisy nebo úřady a schváleny zákonem.

V případě potřeby pro dosažení výše uvedených cílů mají k vašim osobním údajům přístup i zaměstnanci Společnosti zpracovávající osobní údaje, včetně těch, kteří pracují v sídle Společnosti i v zahraničí.

Osoby ve výše uvedené kategorii zpracovávají osobní údaje jako osoby, které byly zpracováním těchto údajů pověřeny v roli zpracovatele údajů, a to zcela nezávislým způsobem, neboť se jedná o osoby, které se nepodílely na původním zpracování údajů prováděném naší Společností.

Se zvláštním zřetelem na osoby, společnosti, organizace a profesní skupiny, které Společnosti poskytují podporu, poradenství nebo jiné služby, zejména, nikoli však výlučně, v oblasti technologií, účetnictví, administrativy, práva, daní nebo financí. Tyto osoby určí Správce údajů. Externí zpracovatelé osobních údajů budou pověřeni pomocí vhodných nástrojů, které upřesní způsoby zpracování údajů a bezpečnostní opatření, která mají být uplatněna při zpracování a uchovávání osobních údajů, u nichž je Společnost správcem údajů.
Seznam osob, kterým mají být vaše osobní údaje předány, vám bude zpřístupněn po vaší žádosti na adrese privacy@mjusworld.com

Jste povinni poskytnout nezbytné osobní údaje pro splnění zákonné povinnosti a případné odmítnutí poskytnutí těchto údajů nebo nesprávné uvedení jakýchkoli nezbytných informací bude mít následující důsledky:
a) znemožní správci údajů poskytovat zpracování údajů v souladu s písemnou nebo ústní dohodou, v souvislosti s níž jsou údaje poskytovány;
b) výsledky zpracování údajů nemusí splňovat povinnosti uložené příslušnými daňovými, správními a pracovněprávními předpisy. Poskytnutí dalších osobních údajů nepředepsaných zákonem nebo jinými právními předpisy může být nezbytné v případě, že osobní údaje souvisí nebo jsou nezbytné pro přípravu, podpis a plnění smlouvy; v tomto případě může mít případné odmítnutí poskytnutí osobních údajů za následek nesplnění náležitostí právního vztahu.

Rovněž vás informujeme, že můžete uplatnit práva uvedená v článcích 15, 16, 17, 18, 20, 21 Nařízení, a to prostřednictvím písemné žádosti, kterou zašlete správci údajů na adresu privacy@mjusworld.com, které udělují zájemci právo (i) získat od vlastníka potvrzení o existenci jeho osobních údajů a v tomto případě o přístupu k nim a k informacím uvedeným v čl. 15 odst. 1, včetně informací o původu údajů, procesu a účelu jejich zpracování, znát skupiny osob, kterým mohou osobní údaje předávat, získat totožnost správce údajů a zpracovatele údajů, znát osoby a kategorie osob, kterým mohou být údaje předány nebo které mohou mít přístup k těmto údajům; (ii) požadovat výmaz údajů ("právo být zapomenut"), anonymizovat je nebo požadovat zablokování nezákonně zpracovávaných údajů; (iii) nechat tyto údaje aktualizovat, opravit nebo v případě potřeby doplnit; (iv) omezit správu dat; při splnění podmínek uvedených v čl. 18 odst. 1, (v) vznést námitku proti zpracování z oprávněných důvodů. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, má zájemce právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tyto účely, včetně profilování.

Subjekt údajů (vi) má právo na přenositelnost údajů, to znamená, že má právo obdržet od správce osobní údaje, které se ho týkají, v distribuovaném, široce používaném, strojově čitelném a interoperabilním formátu a v případě splnění podmínek je předat jinému správci údajů podle čl. 20 odst. 1; subjekt údajů má rovněž právo požadovat, je-li to technicky proveditelné, přímé předání osobních údajů mezi správci údajů.

Správce údajů se tímto zavazuje informovat každého adresáta, kterému osobní údaje předal, o případných úpravách nebo výmazech podle článku 16, čl. 17 odst. 1 a článku 18 nebo omezení zpracování údajů, pokud se to neukáže jako nemožné nebo nepřiměřeně zatěžující.
Dále tímto prohlašujeme, že jste oprávněni svůj souhlas kdykoli odvolat, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování údajů založeného na vašem souhlasu před jeho odvoláním, s přihlédnutím k výše uvedeným důsledkům pro odmítnutí poskytnutí osobních údajů, a právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Společnost se zavazuje reagovat na žádosti subjektu údajů do 30 dnů, s výjimkou extrémně složitých případů s maximální lhůtou 90 dnů na odpověď. Ve všech případech bude Společnost informovat subjekt údajů o důvodu vyčkávání do 30 dnů od podání žádosti.

Výsledek žádosti se subjektu údajů zašle písemně nebo v elektronické podobě. Pokud subjekt údajů požaduje úpravu, výmaz nebo omezení zpracování údajů, zavazuje se Společnost sdělit předmět žádostí obdržených od subjektů údajů všem adresátům údajů, pokud se to neukáže jako nemožné nebo vyžadující nepřiměřené úsilí.

Společnost upřesňuje, že subjekt údajů může být požádán o zaplacení poplatku, pokud se žádost ukáže jako neopodstatněná, nepřiměřená nebo opakující se, a v takovém případě bude Společnost uchovávat záznamy, aby mohla vyřídit procesní žádosti.

Správcem údajů je KRISTILLA Kft. 9900 Körmend, Rákóczi Ferenc út 154.